RODO


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję, iż:

Administrator

(art. 13 ust. 1 lit. a)

Administratorem przetwarzanych danych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu

 • ul. Józefa Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń,
 • tel. 43 843 04 75,
 • e-mail: sekretariat@korczak.wielun.pl

Inspektor ochrony danych

(art. 13 ust. 1 lit. b)

Inspektorem ochrony danych jest:

 • Sławomir Mazur,
 • tel. 727 931 623,
 • e-mail: iod@korczak.wielun.pl

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

(art. 13 ust. 1 lit. c)

Przesłanka: ZGODA osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b

 1. Celem przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest promocja osiągnięć dziecka oraz placówki.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przechowywanie na żądanie osoby, której dane dotyczą, dokumentów aplikacyjnych do wykorzystania w przyszłych rekrutacjach.
 3. Przetwarzanie danych osobowych, innych niż te wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, obywa się na wyraźne żądanie osoby, której dane dotyczą, zaś celem przetwarzania jest udział w rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze / pedagogiczne.
 4. Przetwarzanie danych osobowych, innych niż te wymienione w art. 221 § 1 i 3 Kodeksu pracy, obywa się na wyraźne żądanie osoby, której dane dotyczą, zaś celem przetwarzania jest niezbędność do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku oraz niezbędność do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 

Przesłanka: UMOWA – art. 6 ust. 1 lit. b

 • Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, której Pan / Pani jest stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

 

Przesłanka: OBOWIĄZEK PRAWNY CIĄŻĄCY NA ADMINISTRATORZE – art. 6 ust. 1 lit. c

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie rekrutacji uczniów do placówki

Podstawa przetwarzania danych szczególnych kategorii: art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia 2016/679

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

……………………………………………………………………………………….

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja nowych Pracowników

Podstawa przetwarzania danych szczególnych kategorii: art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2016/679

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

…………………………………………………………………………………………

 

 

 

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest kształcenie, wychowanie i sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą.

Podstawa przetwarzania danych szczególnych kategorii:

art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia 2016/679

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

………………………………………………………………………….

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków pracodawcy.

Podstawa przetwarzania danych szczególnych kategorii: art. 9 ust. 2 lit. b) i h) rozporządzenia 2016/679

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

………………………………………………………………………….

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja staży i praktyk studenckich.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

………………………………………………………………………….

 1. Celem przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz nauki uczniom i pracownikom oraz ochrona mienia placówki.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

………………………………………………………………………….

 1. Celem przetwarzania danych osobowych zawartych w umowie jest wypełnienie jej zobowiązań.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

………………………………………………………………………….

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Odbiorcy danych

(art. 13 ust. 1 lit. e)

 1. Firmy dostarczające oprogramowanie do prowadzenia dokumentacji szkolnej.
 2. Firma realizująca zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych.
 4. Firmy ubezpieczające dzieci podczas wycieczek zagranicznych
 5. Firma świadcząca usługi brakowania dokumentów i akt archiwalnych.
 6. Firma świadcząca usługi w zakresie drukowania służbowych legitymacji nauczycieli/legitymacji uczniowskich.
 7. Podmioty realizujące zadania publiczne.
 8. Firma świadcząca usługi w zakresie ochrony danych osobowych.

Przekazywanie informacji do państwa trzeciego

(art. 13 ust. 1 lit. f)

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej

 

Przechowywanie danych osobowych

(art. 13 ust. 2 lit. a)

 1. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane z uwzględnieniem okresów wynikających z instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, przechowywane są do momentu wycofania zgody

Prawa podmiotów danych

(art. 13 ust. 2 lit. b)

 

Zakres:

1. Prawo dostępu do danych

2. Prawo do sprostowania danych osobowych

3. Prawo do usunięcia danych

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – nie ma zastosowania w jednostkach oświatowych

6. Prawo do przenoszenia danych – nie ma zastosowania w jednostkach oświatowych

Przysługuje Pani / Panu:

 1. prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, po jej wycofaniu;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Prawo do cofnięcia zgody

(art. 13 ust. 2 lit. c)

Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na tej podstawie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

(art. 13 ust. 2 lit. d)

W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym czy warunkiem zawarcia umowy.

Wskazanie ewentualnych konsekwencji niepodania danych.

(art. 13 ust. 2 lit. e)

Przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

Podanie danych jest obowiązkiem umownym. Niepodanie danych będzie skutkowało:

 1. brakiem możliwości publikacji zdjęć i informacji promujących osiągnięcia ucznia;
 2. brakiem możliwości publikacji wizerunku pracownika na stronie internetowej szkoły;
 3. brakiem możliwości przechowywania dokumentów aplikacyjnych celem wykorzystania w przyszłych rekrutacjach pracowników;
 4. brakiem możliwości wykorzystania danych innych niże te wymienione w art. 221 § 1 i 3 Kodeksu pracy podczas procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze / pedagogiczne.
 5. e. brakiem możliwości wykorzystania danych osobowych pracownika innych niże te wymienione w art. 221 § 1 i 3 Kodeksu pracy

…………………………………………………………………………………………

Przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa)

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

…………………………………………………………………………………………

Przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny)

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Art. 13 ust. 2 lit. f

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany może mieć miejsce w przypadku rekrutacji uczniów do jednostki oświatowej. Podczas analizy brane są pod uwagę dane osobowe wskazane w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz dane pozwalające na ocenę spełniania kryteriów ustalonych przez organ prowadzący, wskazanych na podstawie art. 131 przywołanej ustawy.

W przypadku braku zgody z dokonaną oceną ma Pani / Pan prawo wnieść zastrzeżenia do dyrektora placówki, do której rekrutuje kandydat.

 

Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Jarząbek , w dniu:  03‑12‑2019 08:38:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Jarząbek
email: jarzabek@korczak.wielun.pl
, w dniu:  03‑12‑2019 08:38:14
Data ostatniej aktualizacji:
10‑06‑2021 09:43:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive