Raport o stanie dostępności


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2000-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-06-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Tatara.
 • E-mail: sekretariat@korczak.wielun.pl
 • Telefon: 43 843 04 75

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu
 • Adres: 98-300 Wieluń
  ul. Piłsudskiego 6
 • E-mail: sekretariat@korczak.wielun.pl
 • Telefon: 43 843 04 75

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu składa się z skrzydła głównego, skrzydła bocznego i sali gimnastycznej. Budynki rozczłonowane o zróżnicowanej wysokości połączone ze sobą funkcjonalnie korytarzami i łącznikiem w jedną całość techniczno-użytkową. Do budynku szkoły można wejść 2 drzwiami od ul. Piłsudskiego, wejściem od parkingu szkoły oraz wejściemod ul. Szkolnej. Budynek szkoły nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, w piwnicy skrzydła głównego znajduje się toaleta dostosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych. W szkole nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alafabecie braille ani oznaczeń kontrastwych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystac z tłumacza języka migowego. Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest podjazd zlokalizowany przy wejściu od strony Izby Pamięci (do skrzydła głównego) i ul. Szkolnej (do skrzydła bocznego). Na terenie szkoły znajduje się 1 oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe znajduje się w pobliżu podjazdu przy wejściu od strony Izby Pamięci Września 1939 roku i lat późniejszych im. Andrzeja Przewoźnika. 

Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Jarząbek , w dniu:  10‑06‑2021 09:35:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Jarząbek
email: jarzabek@korczak.wielun.pl
, w dniu:  10‑06‑2021 09:35:32
Data ostatniej aktualizacji:
10‑06‑2021 09:43:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive