Ogłoszenie o zamówieniu


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
570KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
361KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu
10‑07‑2019 12:04:47

Ogłoszenie nr 571863-N-2019 z dnia 2019-07-10 r. 
 

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka: Dostawa mebli i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka, krajowy numer identyfikacyjny 73022291300000, ul. ul. Józefa Piłsudskiego  6 , 98-300  Wieluń, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 843 04 75, , e-mail sekretariat@korczak.wielun.pl, , faks 8433516. 
Adres strony internetowej (URL): bip-2lo.powiat.wielun.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
bip-2lo.powiat.wielun.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
bip-2lo.powiat.wielun.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu 
Numer referencyjny: 353.01.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie nr 1: Dostawa krzeseł uczniowskich, stolików uczniowskich, biurek nauczycielskich, krzeseł nauczycielskich, tablic suchościeralnych 1) krzesło uczniowskie – 412 szt. Wymiary: (±10 mm) Wymiary siedziska 462 mm (wysokość) x 400 mm tzw. rozmiar 6 (dla uczniów ze wzrostem od 159 cm) Opis: Krzesło z siedziskiem wykonane ze lakierowanej sklejki bukowej. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki płaskiej o gr. 8 mm. Stelaż w kolorze srebrnym/aluminiowym wykonany z rury okrągłej o średnicy 25 mm. Zaokrąglony kształt oparcia oraz profilowane siedzisko. Nóżki wyposażone w zatyczki. 2) stolik uczniowski – 191 szt. Wymiary: (±10 mm) Stolik uczniowski podwójny: wysokość stołu 760 mm; wymiary blatu 1200 mm x 800 mm Opis: Stół na metalowym stelażu w kolorze srebrnym/aluminiowym z okrągłymi nogami. Blaty z płyty laminowanej w kolorze klonu o grubości 18 mm wykończony obrzeżem o grubości 2 mm. Stelaż metalowy z profilu 40 mm x 20 mm i rury fi 40 mm. 3) biurko nauczycielskie – 12 szt. Wymiary: (±10 mm) Biurko o wysokości 760 mm; wymiary blatu: 1300 mm x 600 mm Wymiary kontenerka z szufladami: 370 mm x 460 mm x 515 mm Wymiary osłon: 450 mm x 500 mm (2 szt.) i 1150 mm x 500 mm (1 szt.) Opis: Biurko na stelażu metalowym w kolorze srebrnym/aluminiowym z okrągłymi nogami. Blat wykonany płyty laminowanej w kolorze buku o grubości 18 mm wykończonej obrzeżem o grubości 2 mm; Stelaż metalowy z profilu 40 mm x 20 mm i rury o średnicy 40 mm Podwieszany do biurka kontenerek wyposażony w szufladę z zamkiem i szafką z zamkiem; Biurko wyposażone w osłony z trzech stron z płyty laminowanej w kolorze buku. 4) krzesło nauczyciela – 12 szt. Wymiary: (±10 mm) Krzesło o wysokości 855 mm; wysokość siedziska 450 mm Opis: Krzesło na stelażu metalowym, siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej. Zarówno siedzisko, jak i oparcie zrobione z jednego elementu sklejki lakierowanej, giętej. 5) tablica suchościeralna - 12 szt. Wymiary: (±10 mm) 1200 mm x 1800 mm Opis: Tablica biała suchościeralna o magnetycznej powierzchni lakierowanej wraz z półką na markery suchościeralne; zestaw mocujący do ściany Zadanie nr 2: dostawa szafek uczniowskich szafa ubraniowa, metalowa 3-modułowa – 34 szt. Wymiary: (±10 mm) Wym. 885 mm x 490 mm x 1800 mm Opis: szafki 3-modułowe ubraniowe wykonane z blachy stalowej, zgrzewanej, opartej na profilach zamkniętych. Każdy moduł wyposażone w półkę, drążek ubraniowy oraz dwa haczyki. Drzwi wyposażone w wywietrzniki. W szafach możliwe jest łączenie modułów między sobą. W szafkach powinien być zamontowany zamek kluczowy z jednopunktowym ryglowaniem, trzy kluczki do jednego zamka. Kolor drzwi szafy: popielaty Zadanie nr 3: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem komputer przenośny z oprogramowaniem – 12 szt. Opis minimalnych parametrów: - przekątna ekranu – 15,6 cala - procesor – min. IntelCore i3 – 8 generacji bądź szybszy - pamięć RAM – pamięć zainstalowana min. 8 GB - pojemność dysku – min. 120 GB - zamontowany dysk – SSD - zintegrowana karta graficzna - system operacyjny – Microsoft Windows 10 - klawiatura – polska klawiatura standardowa z wydzieloną klawiaturą numeryczną - Port USB – 3 szt. - wbudowany napęd optyczny - rodzaj napędu optycznego: DVD+/-RW - czytnik kart - interfejsy sieciowe – WiFi, Bluetooth Dostawa : loco siedziba zamawiającego we wskazanym miejscu w budynku szkoły. Artykuły wymienione w zadaniu nr 1, 2, 3 winny być kompletne, złożone nadające się do użytkowania. 

II.5) Główny kod CPV: 39160000-1 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
39121000-6
39112000-0
30195000-2
30211300-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-26 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-07-17, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1: Dostawa krzeseł uczniowskich, stolików uczniowskich, biurek nauczycielskich, krzeseł nauczycielskich, tablic suchościeralnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa krzeseł uczniowskich, stolików uczniowskich, biurek nauczycielskich, krzeseł nauczycielskich, tablic suchościeralnych 1) krzesło uczniowskie – 412 szt. Wymiary: (±10 mm) Wymiary siedziska 462 mm (wysokość) x 400 mm tzw. rozmiar 6 (dla uczniów ze wzrostem od 159 cm) Opis: Krzesło z siedziskiem wykonane ze lakierowanej sklejki bukowej. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki płaskiej o gr. 8 mm. Stelaż w kolorze srebrnym/aluminiowym wykonany z rury okrągłej o średnicy 25 mm. Zaokrąglony kształt oparcia oraz profilowane siedzisko. Nóżki wyposażone w zatyczki. 2) stolik uczniowski – 191 szt. Wymiary: (±10 mm) Stolik uczniowski podwójny: wysokość stołu 760 mm; wymiary blatu 1200 mm x 800 mm Opis: Stół na metalowym stelażu w kolorze srebrnym/aluminiowym z okrągłymi nogami. Blaty z płyty laminowanej w kolorze klonu o grubości 18 mm wykończony obrzeżem o grubości 2 mm. Stelaż metalowy z profilu 40 mm x 20 mm i rury fi 40 mm. 3) biurko nauczycielskie – 12 szt. Wymiary: (±10 mm) Biurko o wysokości 760 mm; wymiary blatu: 1300 mm x 600 mm Wymiary kontenerka z szufladami: 370 mm x 460 mm x 515 mm Wymiary osłon: 450 mm x 500 mm (2 szt.) i 1150 mm x 500 mm (1 szt.) Opis: Biurko na stelażu metalowym w kolorze srebrnym/aluminiowym z okrągłymi nogami. Blat wykonany płyty laminowanej w kolorze buku o grubości 18 mm wykończonej obrzeżem o grubości 2 mm; Stelaż metalowy z profilu 40 mm x 20 mm i rury o średnicy 40 mm Podwieszany do biurka kontenerek wyposażony w szufladę z zamkiem i szafką z zamkiem; Biurko wyposażone w osłony z trzech stron z płyty laminowanej w kolorze buku. 4) krzesło nauczyciela – 12 szt. Wymiary: (±10 mm) Krzesło o wysokości 855 mm; wysokość siedziska 450 mm Opis: Krzesło na stelażu metalowym, siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej. Zarówno siedzisko, jak i oparcie zrobione z jednego elementu sklejki lakierowanej, giętej. 5) tablica suchościeralna - 12 szt. Wymiary: (±10 mm) 1200 mm x 1800 mm Opis: Tablica biała suchościeralna o magnetycznej powierzchni lakierowanej wraz z półką na markery suchościeralne; zestaw mocujący do ściany 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39121000-6, 39112000-0, 30195000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-08-26
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2: dostawa szafek uczniowskich

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szafa ubraniowa, metalowa 3-modułowa – 34 szt. Wymiary: (±10 mm) Wym. 885 mm x 490 mm x 1800 mm Opis: szafki 3-modułowe ubraniowe wykonane z blachy stalowej, zgrzewanej, opartej na profilach zamkniętych. Każdy moduł wyposażone w półkę, drążek ubraniowy oraz dwa haczyki. Drzwi wyposażone w wywietrzniki. W szafach możliwe jest łączenie modułów między sobą. W szafkach powinien być zamontowany zamek kluczowy z jednopunktowym ryglowaniem, trzy kluczki do jednego zamka. Kolor drzwi szafy: popielaty 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39160000-1, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-08-26
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem komputer przenośny z oprogramowaniem – 12 szt. Opis minimalnych parametrów: - przekątna ekranu – 15,6 cala - procesor – min. IntelCore i3 – 8 generacji bądź szybszy - pamięć RAM – pamięć zainstalowana min. 8 GB - pojemność dysku – min. 120 GB - zamontowany dysk – SSD - zintegrowana karta graficzna - system operacyjny – Microsoft Windows 10 - klawiatura – polska klawiatura standardowa z wydzieloną klawiaturą numeryczną - Port USB – 3 szt. - wbudowany napęd optyczny - rodzaj napędu optycznego: DVD+/-RW - czytnik kart - interfejsy sieciowe – WiFi, Bluetooth 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30211300-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-08-26
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: 

SIWZ w załączeniu:
 
 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Jarząbek
email: jarzabek@korczak.wielun.pl
, w dniu:  10‑07‑2019 11:57:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Jarząbek
email: jarzabek@korczak.wielun.pl
, w dniu:  10‑07‑2019 11:57:41
Data ostatniej aktualizacji:
15‑07‑2019 12:27:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie